تبلیغات
فروش انواع مکمل های ورزشی - محصولات MHP

فروش انواع مکمل های ورزشی
 
A-Bomb:فعال کننده ژن ماکزیمم قدرت...


نخستین فعال کننده ژن آنابولیک چند مسیره که تابه حال شناخته شده با تزریق مستمر أارویی و بازسازی انحصاری DNA  جهت حداکثر رشد ماهیچه رامعرفی مینماید.

A BOMB ‏بدون شک جالب ترین پیشرفت درعلم رشد و پرورش ماهیچه است. براساس جدید ترین تحقیقات تیم توسعه محصول MHP ‏قویترین فعال کننده ژن آنابولیک را تاکنون فرموله نموده اند. A BOMB یک محصول آنابولیک یا فعال کننده ژن تک بعدی نیست. آن تنها فرمولی است که قادر به راه یابی به مسیرهای آنابولیک چندگانه، تنظیم کامل سیستم کنترل مرکزی DNA ‏شما،اعمال واکنش آنابولیک قوی و ایجاد اسملاریته درون سلولی جهت افزایش رشد ماهیچه ورای شاخصه های ژنتیکی طبیعی بدن شما است . به برکت ای بمب ‏محدودیت های ژنتیکی شما موضوعی مربوط به کذشته است!

‏جدید ترین تحقیق درحالت و وضعیت ژن ها اکنون با مکمل ورزش درهم آمیخته است. اطلاعات بالینی نشانگر پتانسیل عظیم ساخت ماهیچه از طریق تنظیم ژن های خاص است. اما این فرآیند بسیار بیچیده بوده وخواستار شیوه ای فراتر از شیوه تک بعدی است.

BOMB-A ‏نخستین مکمل جهت فعال نمودن دستگاه ساخت ماهیچه ژنتیکی شما از مسیر های چند گانه است که واکنش های آنابولیک هم نیرو بخشی راتحریک می نماید. نخستین قدم درجهت آنکه A-BOMB ‏رشد ماهیچه را تحریک نماید از طریق انتقال سیگنال غیرهورمونی است که تنظیم کننده های کلیدی رشد ماهیچه در سطح DNA ‏را بکار می گیرد A BOMB ‏این فرآیند را از طریق دومسیر مستقل به حداکثر می رساند. نخسین مسیر، ((مسیرمغذی وابسته)) است که از اسید های آمینه خاص و مواد مغزی جهت تعدیل سیگنال دهی ازطریق مسیرهای متداول تحریک شده توسط هورمون ها استفاده می کند. دومین مسیر((مسیر مستقل انسو لین)) است. A-BOMB ‏دارای توانایی منحصر بفردی جهت تسهیل آزاد سازی انسو لین بدون افزایش قند خون است. همزمان علامت دهی این مسیرها امکان فعال سازی حداکثرژن در سطح DNA ‏جهت شروع فرآیند ساخت عضله را میسر می سازد.

تنظیم کامل سیستم کنترل مرکزی DNA برای فعال سازی ماکزیمم ژن

BOMB-A‏ حتی گامی فراتر نهاده و تمام سدها وموانع ژنتیکی را ازطریق (تنظیم کامل)) سیستم کنترل مرکزی ازمیان بر می دارد که سیگنال دهی سلولی به DNA‏شما را میسر می سازد. DNA ‏شما نسبت به آسیب اکسایشی بویژه درطول آموزش سنگین و فشرده، آسیب پذیر است. آسیب اکسایشی، مسیرهای سیگنال دهی به زن های شما را غیر فعال می سازد.

A BOMB ‏تنها مکملی است که می تواند بواقع این سیستم کنترل را جهت اطمینان ازعلامت دهی بهینه تنظیم نماید. نحوه کار چنین است وقتی سیگنال به DNA شما ارسال می گردد، یک سیستم بررسی جهت تعیین اینکه آیا DNA ‏شما سالم است یا آسیب دیده وارد می شود . اکر این بررسی نشان دهد که DNA ‏آسیب دیده، انتقال سیکنال و فرآیند ساخت ماهیچه مسدود می گردد. اکر DNA ‏سالم باشد، فرایند سیگنال دهی می تواند درفاز بعدی چرخه سلولی و رشد ماهیچه ادامه یابد. اساسأ ،DNA آسیب دیده امید به تحریک رشد عضله در سطح ژنی را بی اثر می سازد. بدین منظور،MHP ماتریس بازسازی DNA برای A-BOMB ‏را ایجاد کرده است. این ما تریس بازسازی DNA ‏شامل ترکیبی است

‏که درمطالعات انسانی جهت ترمیم آسیب DNA ‏نشان داده شده است وبه از بین بردن سلولهای آسیب دیده بدن از طریق انسداد فرآیندی طبیعی بنام ((مرگ سلول)) کمک می کند. از طریق خارج ساختن سلولهای آسیب دیده وترمیم آسیب DNA ‏، دستگاه سلولی ژنتیک می تواند بهتر به سیگنالهای ضروری جهت حمل ژن ما و رشد سلولی واکنش نشان دهد. A BOMB
‏سایر اعمال آنابولیک قوی راجهت تحریک وضعیت ژنی و پرورش ماهیچه تقویت میکند.

‏صرفنظر ازنقش حیاتی A·BOMB‏درسطح ژنتیکی، توا نایی، منحصر بفرد A-BOMB ‏درآزاد سازی کنترل شده ومنظم انسولین بدون افزایش میزان قند خون کشف و پیشرفتی عمده برای تمام بدنسازانی است که خواستار رسیدن

‏به عضله سخت هستند. درواقع، انسو لین چنان فعالیت آنابولیک قدرتمندی اعمال می نماید که تزریق انسو لین به عملکردی متداول برای بدن سازان رقابتی تبدیل شده است. تزریق انسولین اگرچه موثر است اما می تواند خطرناک ‏باشد. اکنون، شیوه بهتری وجود دارد. فرمول انحصاری A BOMB ‏دارای اثرات انسولینوتروپیک بوده و محیط بسیار آنا بولیکی از طریق وارد نمودن مواد مغزی آنابولیک به بافت عضله و افزایش نستز پروتتین جهت تحریک رشد ماهیچه و جلو گیری از کار افتادگی ماهیچه ایجاد می کند. A BOMB ‏همچنین ازطریق مکانیسم آنابولیک بسیار قوی دیگری بنام اسملاریته درون سلولی عمل می نماید. اسملاریته درون سلولی فرآیندی ظریف و پیچیده است که میزان مایع درون پلا سلول ماهیچه را تنظیم می کند) جالب توجه آنکه، اسملاریته درون سلولی در جهت انتقال سی’نال MTOR ‏بطور مستقل و نیز هم کنشی (تعاملی) عمل می فماید. اسملاریته درون سلولی فرآینده جهت کاهش کاتابولیسم (ناتوانی ماهیچه) نشان داده شده است درحالیکه در سلول ماهیچه ازطریق تاثیرگذاری برMTOR‏ و هورمونهای کلیدی که درافزایش نستزپروتتین و فرآیند پیوند ماهیچه ایفا، نقش مینمایند، واکنشی آنابولیک ایجاد می نماید. باورکنید یا نه، ورزش معمولآIO را کاهش داده باعث می شود سلولهای ماهیچه شما آنچه بدان ((افت سلول)) گفته می شود تجربه کنند. این افت سلول به موج کاتابولیک وضعیت ژن ضعیف، تخریبDNA ‏، افت ماهیچه ای و نهایتا apaoptosis ‏((مرگ سلولی)) منجرمی گردد. تواناییA BOMB جهت افزایش اسملارتیه داخل سلولی،محیط آنا بولیک قوی ومطوبی را ایجاد می کند و حالت ژنی را تقویت خواهد کرد.

Muscle Ergogemcs ‏ماهیچه شما را برای مبارزه در باشکاه بدنسازی مهیا می سازد.

‏A BOMB در MUSCLE ERGOGENICS‏جهت افزایش ظرفیت و تحمل وعملکرد آن از ویژگیهای قدرتمندی برخوردار است.این امر بسیارحائز اهمیت است زیرا صرفنظر از محیط آنابولیک داخل ژنی که شما ایجاد می نمایید، آموزش فشرده و شدید همچنان محرکی ضروری است. شما ازطریق تمرین کردن مثل یک فرد مبتدی به آقای المپیک تبدیل نمی شوید. باید باتمام قدرت تمرین کرده و تحت آموزش قرارگیرید! A-BOMB ‏فقط آنابولیک ترین محیط را ایجاد نمی کند بلکه با گلیکوژن و ATP ‏ماهیچه های شما را دارای سوخت کرده و آمو نیای سمی شما را دفع می کند تا بتو انید مدت طولانی تروبه نحوسخت تر تمرین کنید.شما قادر خواهید بود بدن خود را حتی جلوتر برده وتمرین خود را در سطح کاملآ جدیدی قراردهید اگر شریک تمرین شما،A.BOMB ‏ مصرف نمی کند اورا برزمین خو اهید زد!

BOMB A مدتها پس از تمرین با تکنولوژی دز سنجش شده 12 ‏ساعته به تامین سوخت جهت رشد ماهیچه ادامه میدهد.

‏ساعاتی که شما در باشکاه صرف تنومند سازی ماهیچه های خود می نمایید تنها نخستین گام در فرآیند ساخت عضله است . همه مامی دانیم که مرحله مهم استراحت و بازیابی و بهبودی پس ازتمرین است که ماهیچه را پرورش می دهد. سه ساعت نخست پس ازتمرین شما همان زمانی است که نستز پروتئین دراوج خود است.پس قطعا می خواهید مطمئن شوید که این مواد مغزی آنابولیک را درآن زمان تامین می نمایید. بعلاوه، برخی کار شناسان بدنسازی معتقدنا که مرحله رشد به مدت 38 ‏ ساعت پس از یک تمرین صورت می گیرد و ساییر کارشناسان حتی می گویند این زمان به 72 ‏تا 69‏ ساعت می رسد. بدین ترتیب ، فرآیند ساخت عضله مدت طولانی پس از تمرین شما صورت می گیرد

‏جای تعجب آنکه، مکمل های آنابولیک با دز تنظیم شده خوراکی (یعنی قرص ها، کپسولها، پودرها، مایعات و غیره) تنها برای تقریبا 0 ‏9 ‏دقیقه فعال باقی میمانند. این مدت زمان جهت بهره گیری ازسه ساعت حیاتی نخست سنتز فرآینده پروتتین پس ازتمرین شما به اندازه کافی طولانی نیست. تامین کوتاه مدت شما را دروضعیت هدررفتن کاتابولیک ماهیچه قرار می دهد. هیچ راهی وجود ندارد که شما بتوانید مقادیر مهمی از حجم ماهیچه با چنین فعالیت کوتاه آنابولیک بدست آورید. به منظور دستیابی به حجم یکنواخت ماهیچه، بایستی دروضعیت آنابولیلا ضد کاتابولیلا باقی بمانید. تیمMHR R&D

‏تکنولوژی دز سنجش شده 12 ‏ساعته دارویی را ایجاد نموده است. این تکنولوژی ثبت شده از تکنولوژیهای

‏تزریق مستمرIV تقلید مینماید که توسط شرکت های بیوتکنیک درتحقیقات آنها جهت دستیابی به بیوتکنیک

‏واکنش آنابولیک و تحریک رشد ماهیچه استفاده می شود. با این تکنولوژی دز سنجش شده 12‏ساعته،

‏تنها بامصرف 2 A BOMB دروضعیت ساخت ماهیچه بسیار آنابولیک درتمام روز باقی میمانید.
طبقه بندی: محصولات MHP،  پمپاژها و نیتروکسیدها، 
برچسب ها: a-bomb،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1391 توسط محمد رضا ایازی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم